fb-image
Εναλλακτικά

Καλάθι
(0)
Καλάθι αγορών
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Δωρεάν αντικαταβολή για τα εγγραμμένα μέλη.
Σύνολο0 €
Θρεπτικός Ορός Προσώπου - Ρυτίδες / Σύσφιξη / Περίγραμμα - 30ml Θρεπτικός Ορός Προσώπου - Ρυτίδες / Σύσφιξη / Περίγραμμα - 30ml
Serum__1579290286_992.jpg

Περιποίηση προσώπου

- 30%

Θρεπτικός Ορός Προσώπου - Ρυτίδες / Σύσφιξη / Περίγραμμα - 30ml

30,00 €
Τιμή πώλησης με έκπτωση
21,00 €
Κωδικός Προϊόντος: 560035

ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟ ΧΡΟΝΟ !!!

Άμεσα Ορα­τά Οφέλη για πρό­σω­πο

♥ Ανα­νε­ω­μέ­νο

♥ Σφρι­γη­λό

♥ Λείο 

♥ Λαμπερό

 

Χωρίς ρυ­τί­δες

Χωρίς ατέ­λειες

 

Ιδανικό ως βάση για make-up

 

*ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΩΡΟΥ - ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ

Διαθεσιμότητα:
Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ PARABEN ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΖΩΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  • ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
  • ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
  • ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Θρε­πτι­κός Ορός (serum) TIMALFES, αντι­στρέ­φει το χρό­νο, ανα­στέλ­λο­ντας την εγ­γε­νή επί­δρα­ση (χρο­νο­λο­γι­κή γή­ραν­ση) και την εξω­γε­νή γή­ραν­ση (στρες, τσι­γά­ρο, ατμο­σφαι­ρι­κή ρύ­παν­ση) και εμ­φα­νί­ζει ση­μα­ντι­κή αντι­ρυ­τι­δι­κή δρά­ση.

Ένα λε­πτόρ­ρευ­στο προ­ϊ­όν σε μορ­φή gel που λόγω των ενερ­γών συ­στα­τι­κών και των φυ­τι­κών ξη­ρών ελαί­ων έχει την ικα­νό­τη­τα να διεισ­δύ­ει στις βα­θύ­τε­ρες στι­βά­δες της επι­δερ­μί­δας και να οδη­γεί σε υψη­λή κυτ­τα­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα! Το ορα­τό όφε­λος από τη συ­νε­πή χρή­ση εί­ναι ένα πρό­σω­πο ανα­νε­ω­μέ­νο, με λι­γό­τε­ρες ρυ­τί­δες, σφρι­γη­λό και χω­ρίς ατέ­λειες!

Ο Θρε­πτι­κός Ορός (serum) TIMALFES, εί­ναι ένα λε­πτόρ­ρευ­στο προ­ϊ­όν με μι­κρό μο­ρια­κό βά­ρος σε μορ­φή gel, απο­τε­λού­με­νο από ενερ­γά συ­στα­τι­κά και φυ­τι­κά ξηρά έλαια, η ιδιό­τη­τα των οποί­ων εί­ναι να διεισ­δύ­ουν στις βα­θύ­τε­ρες στι­βά­δες της επι­δερ­μί­δας και να οδη­γούν σε υψη­λή κυτ­τα­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Έρχε­ται να αντι­στρέ­ψει το χρό­νο, ανα­στέλ­λο­ντας τις επι­δρά­σεις των εγ­γε­νών -χρο­νο­λο­γι­κή στρες γή­ραν­ση- και της εξω­γε­νούς γή­ραν­σης -στρες που συν­δέ­ε­ται με τον κα­πνό του τσι­γά­ρου και την ατμο­σφαι­ρι­κή ρύ­παν­ση- και εμ­φα­νί­ζει ση­μα­ντι­κή αντι­ρυ­τι­δι­κή δρά­ση.

Το απο­τέ­λε­σμα εί­ναι η από μέσα προς τα έξω ανα­δό­μη­ση της επι­δερ­μί­δας κα­θώς ανα­ζω­ο­γο­νού­νται οι γη­ρα­σμέ­νοι, από το χρό­νο και τη ρύ­παν­ση, ινο­βλά­στες. Παγώ­νει το χρό­νο! Το ορα­τό όφε­λος από τη συ­νε­πή χρή­ση... ένα πρό­σω­πο ανα­νε­ω­μέ­νο, με λι­γό­τε­ρες ρυ­

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Χρη­σι­μο­ποιεί­ται σαν βάση. Καθα­ρί­στε το πρό­σω­πό σας και στη συ­νέ­χεια, με απα­λές κυ­κλι­κές κι­νή­σεις, απλώ­στε μι­κρή πο­σό­τη­τα ορού σε όλο το πρό­σω­πο και το λαι­μό, έως ότου απορ­ρο­φη­θεί. Μετά εφαρ­μό­στε την κρέ­μα προ­σώ­που σας. Κατάλ­λη­λο για όλες τις ηλι­κί­ες και όλους τους τύ­πους δέρ­μα­τος. Για εξω­τε­ρι­κή χρή­ση μόνο.

Μειώ­νει τις ρυ­τί­δες/ Συσφίγ­γει την επι­δερ­μί­δα/Δ​ιορ­θώ­νει το πε­ρί­γραμ­μα

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

AQUA, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, CUCUMIS SATIVUS JUICE, GLYCERIN, ORCHIS MASCULA EXTRACT, PERSEA GRATISSIMA OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, HEXAPEPTIDE 48-HCL, SQUALANE, SQUALENE, BENZYL ALCOHOL - DEHYDROACETIC ACID, RIBOSE, ALLANTOIN, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, XANTHAN GUM, ROSA CENTIFOLIA OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, LIMONENE

ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ριβό­ζη
Η ρι­βό­ζη ή αλ­λιώς «ζά­χα­ρη της ζωής», εί­ναι ένα ενερ­γό συ­στα­τι­κό βιο­τε­χνο­λο­γί­ας προ­ερ­χό­με­νο από τους σπό­ρους κα­λα­μπο­κιού, η δρά­ση της οποί­ας επι­κε­ντρώ­νε­ται στην ενερ­γο­ποί­η­ση και οξυ­γό­νω­ση του δέρ­μα­τος με απο­τέ­λε­σμα ένα πρό­σω­πο φρέ­σκο, φω­τει­νό και γε­μά­το ζω­ντά­νια. Μειώ­νει τις ρυ­τί­δες απο­τε­λε­σμα­τι­κά και αυ­ξά­νει την ελα­στι­κό­τη­τα του δέρ­μα­τος.

Πεπτί­διο αντι-στρες
Το και­νο­τό­μο ενερ­γό πε­πτί­διο αντί-στρες εξι­σορ­ρο­πεί τα γο­νί­δια κατά του στρες τα οποία έχουν χά­σει την κι­νη­τι­κό­τη­τά τους λόγω ηλι­κί­ας και εξω­τε­ρι­κής μό­λυν­σης (κά­πνι­σμα, ρύ­παν­ση). Διε­γεί­ρει τα κύτ­τα­ρα και τα επα­να­φέ­ρει σε φυ­σιο­λο­γι­κή κα­τά­στα­ση, όπως συμ­βαί­νει σε ένα νε­α­νι­κό δέρ­μα.Τα απο­τε­λέ­σμα­τα έρευ­νας που έγι­νε σε γυ­ναί­κες ηλι­κί­ας 40-65 ετών, το 50% των οποί­ων ήταν κα­πνί­στριες εί­ναι εντυ­πω­σια­κά :Μεί­ω­ση -58% στο βά­θος των ρυ­τί­δων.Βελ­τί­ω­ση της απα­λό­τη­τας +30% μετά από 2 μή­νες συ­νε­χούς χρή­σης με τα πρώ­τα ορα­τά απο­τε­λέ­σμα­τα μό­λις μετά από 2 εβδο­μά­δες.Ενυ­δα­τω­μέ­νο δέρ­μα +20% ενυ­δά­τω­ση μετά από 15 ημέ­ρες συ­νε­χούς χρή­σης και +42% μετά από 2 μή­νες.

Λάδι Αργκάν
Απο­κα­λεί­ται αλ­λιώς και ως το «υγρό χρυ­σά­φι της ερή­μου» λόγω του ότι απο­τε­λεί­ται σε πο­σο­στό 80% από βα­σι­κά λι­πα­ρά οξέα και έχει εκ­πλη­κτι­κές ευ­ερ­γε­τι­κές επι­δρά­σεις στο δέρ­μα κα­θώς μειώ­νει τις φλεγ­μο­νές και εί­ναι αντιο­ξει­δω­τι­κό. Προ­στα­τεύ­ει από την ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία UV, κα­τα­πο­λε­μά τις ελεύ­θε­ρες ρί

EN-PROPERTIES

As years go by, elastin and collagen production starts to decline, resulting to the gradual aging of the skin. TIMALFES is a low molecular weight, gel-like product consisting of active ingredients and herbal dry oils, the property of which is to penetrate the deeper layers of the epidermis and lead to high cellular activity.

As a result of stops time by inhibiting the effects of inherent -aging stress- and exogenous aging -from cigarette smoke and atmospheric pollution- and has a significant anti-wrinkle action.

The result is the inside-out remodeling of the skin as the fibroblasts are revitalized. It freezes time! The visible benefits of consistent use are ... a refreshed face with fewer wrinkles, vigorous and without imperfections.

The effect of TIMALFES is based on the following active ingredients

Wild Rose Oil

Argan oil

Avocado oil

Jojoba oil

Rosewater

Squalene

Squalane

Cucumber extract

Anti-stress peptide

Ribose

Glycerin

Vitamin E

Allantoin

Orchid extract

Geranium essential oil

Lavender Essential Oil

EN-HOW TO USE

It can be used as a base. Clean your face and afterwards with smooth circular movements, apply a small amount of serum on the face and neck, until it is absorbed. After that apply your cream face. Suitable for all ages and all skin types. For external use only.

Reduces wrinkles / Tightens skin / Corrects contour

EN-INGREDIENTS

AQUA, ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL, ROSA CANINA FRUIT OIL, CUCUMIS SATIVUS JUICE, GLYCERIN, ORCHIS MASCULA EXTRACT, PERSEA GRATISSIMA OIL, SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL, HEXAPEPTIDE 48-HCL, SQUALANE, SQUALENE, BENZYL ALCOHOL - DEHYDROACETIC ACID, RIBOSE, ALLANTOIN, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL, XANTHAN GUM, ROSA CENTIFOLIA OIL, CITRONELLOL, GERANIOL, LINALOOL, LIMONENE