Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 40€

Έξοδα αποστολής

 

 •  

  Έξοδα Απο­στο­λής / Δωρε­άν πα­ρά­δο­ση:

  Οι προ­θε­σμί­ες πα­ρά­δο­σης που ανα­φέ­ρο­νται στο e-shop εί­ναι εν­δει­κτι­κές και μπο­ρούν να τρο­πο­ποι­η­θούν. Η timalfes.com δε θα μπο­ρεί να θε­ω­ρη­θεί υπεύ­θυ­νη των συ­νε­πειών που οφεί­λο­νται σε κα­θυ­στέ­ρη­ση πα­ρά­δο­σης ή απώ­λειας του δέ­μα­τός σας εκ μέ­ρους του με­τα­φο­ρέα.

  Σε πε­ρί­πτω­ση μη λή­ψης του δέ­μα­τος στις ανα­φε­ρό­με­νες προ­θε­σμί­ες, μια έρευ­να πραγ­μα­το­ποιεί­ται προς τον με­τα­φο­ρέα και διαρ­κεί ως και 15 ημέ­ρες. Κατά τη διάρ­κεια αυ­τής της πε­ριό­δου, κα­μία απο­ζη­μί­ω­ση ή επα­νά­λη­ψη της απο­στο­λής δεν θα μπο­ρεί να λά­βει χώρα. Τα έξο­δα απο­στο­λής εξαρ­τώ­νται από το συ­νο­λι­κό βά­ρος των προ­ϊ­ό­ντων που θα επι­λέ­ξε­τε.

  Πληροφορίες Αποστολής Παραγγελιών

  Η αποστολή των προϊόντων στο εσωτερικό γίνεται με τις εταιρείες ταχυμεταφορών Speedex και ΕΛΤΑ Courier και στο εξωτερικό με την εταιρία ταχυμεταφορών UPS και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)

  Τα έξο­δα απο­στο­λής εξαρ­τώ­νται από το συ­νο­λι­κό βά­ρος των προ­ϊ­ό­ντων που θα επι­λέ­ξε­τε.

  Οι χρε­ώ­σεις για τα έξο­δα απο­στο­λής εντός Ελλά­δας εί­ναι οι εξής:

  • Έως 2 κιλά η χρέ­ω­ση εί­ναι 3€/δέμα.
  • Η αντι­κα­τα­βο­λή χρε­ώ­νε­ται επι­πλέ­ον 2.5€/δέμα. Δεν υπάρ­χει επι­πλέ­ον χρέ­ω­ση για τις δυ­σπρό­σι­τες πε­ριο­χές.Εάν το δέμα υπερ­βεί τα 2 κιλά, η χρέ­ω­ση για κάθε επι­πλέ­ον κιλό εί­ναι 1,5€/δέμα.Σε πε­ρί­πτω­ση πα­ρά­δο­σης εντός Σαβ­βά­του, Κυρια­κής και αρ­γιών, υπάρ­χει επι­πλέ­ον χρέ­ω­ση.
  • Για πα­ραγ­γε­λί­ες άνω των 40€ και έως 2 κιλά, τα με­τα­φο­ρι­κά έξο­δα εί­ναι δω­ρε­άν για όλη την Ελλά­δα και την Κύπρο για τους πε­λά­τες λια­νι­κής.
  • Για παραγγελίες εξωτερικού άνω των 100€ και έως 2 κιλά, τα μεταφορικά έξοδα είναι δωρεάν

  Ενδει­κτι­κός Χρό­νος πα­ρά­δο­σης Εσω­τε­ρι­κού:

  Εφό­σον η πα­ραγ­γε­λία σας δο­θεί πριν τις 12 το με­ση­μέ­ρι, απο­στέλ­λε­ται αυ­θη­με­ρόν και πα­ρα­δί­δε­ται σε 1-3 ερ­γά­σι­μες ημέ­ρες σε χερ­σαί­ους και νη­σιω­τι­κούς προ­ο­ρι­σμούς, 1-5 σε δυ­σπρό­σι­τες πε­ριο­χές, εκτός Σαβ­βά­του, Κυρια­κής και αρ­γιών, με την επι­φύ­λα­ξη το προ­ϊ­όν που πα­ραγ­γεί­λα­τε να εί­ναι δια­θέ­σι­μο στο από­θε­μα.

Δεν έχετε λογαριασμό; Εγγραφείτε